سازمان حج و زیارت
کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایراناطلاع رسانی از خدمات بیمه زائرین قبل از سفرمیزان پرداخت خسارتمدت زمان سپری شده جهت دریافت خسارتمدت زمان پوشش بیمه زائرین قبل و بعد از سفرمیزان تعهدات شرکت بیمه گر در خسارتهای مختلفنحوه برخورد کارکنان سازمان جهت دریافت مدارک و ارائه خدماتنحوه برخورد پرسنل شرکت بیمه ایران جهت ارائه خدماتثبت نظر  مشاهده نتایج