پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1403
جستجو
ردیف شماره مناقصه/مزایده عنوان فراخوان زمان انتشار مناقصه در سامانه مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت زمان بازگشایی پاکت ها زمان اعلام برنده آگهی لینک سامانه
1 2000010064000001 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه سن استوریج 1400/05/18 ساعت 08:00 1400/05/24 ساعت 12:00 1400/06/03 ساعت 12:00 1400/06/07 ساعت 10:00 1400/06/09 آگهی سامانه ستاد
2 2000010064000003 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی(SAN Storage) 1400/06/08 ساعت 08:00 1400/06/14 ساعت 12:00 1400/06/24 ساعت 12:00 1400/06/28 ساعت 10:00 1400/06/30 آگهی سامانه ستاد
3 2000010064000004 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی(SAN Storage) 1400/07/04 ساعت 08:00 1400/070/07 ساعت 12:00 1400/07/17 ساعت 12:00 1400/07/19 ساعت 10:00 1400/07/21 آگهی سامانه ستاد